Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

(Yhdistys on merkitty rekisteriin 29.3.2005. Sääntömuutokset hyväksytty 26.10.2016)

MÄNTSÄLÄN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Mäntsälän Teatteriyhdistys ry ja sen kotipaikka on Mäntsälä. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Mäntsälän Teatteriyhdistys on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää, kehittää ja syventää teatteritoimintaa, lähentää toisiinsa teatteria ja teatteriyleisöä, ja toimia paikkakunnan ja lähiympäristön teatteritarpeen tyydyttämiseksi. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- ylläpitää Mäntsälän Teatteri -nimistä teatteria 
- toimeenpanee teatterinäytäntöjä ja niihin verrattavia tilaisuuksia 
- järjestää harjoituksia, tiedotus-, tutkimus- ja koulutustilaisuuksia. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 

- järjestää maksullisia teatteritapahtumia 
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia tai testamentteja 
- omistaa, ostaa tai vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
- harjoittaa yhdessä toimipaikassa kahvila- ja ravintolatoimintaa 
- hankittuaan asianmukaisen luvan, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia 

Yhdistyksen toiminta ei saa muodostua voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseksi siihen osallisille. 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäseneduista kerrotaan kohdassa 5. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt joulukuun lopussa erääntyneen jäsenmaksun maksamatta helmikuun loppuun mennessä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5. Jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. 

Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka suorittaa syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Yhdistyksen jäsen- ja kannattajajäsenmaksun voi suorittaa joko yhdeksi (1) tai kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Samaan talouteen kuuluvat jäsenet voivat suorittaa perhejäsenmaksun. 

Jäsenedut päätetään syyskokouksessa. 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 10 muuta varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi järjestää myös etäkokouksia. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla, ja heidän lisäkseen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten-enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

8. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenkirjeessä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai yhdistyksen julkisissa sähköisissä viestimissä. 

11. Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen esityslista 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen esityslista 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä yhdistyksen jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudet sekä perhejäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
8. käsitellään muut kokouksessa esiin tulevat asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.